Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Wakacje już są:)
30 czerwca 2020

Wakacje już są:)

Po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki nadszedł wyczekiwany przez wszystkich czas wakacji. Czas odpoczynku od nauki. Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy Uczniom by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Korzystajcie z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się wspaniale na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami.
Rodzicom naszych Uczniów dziękujemy za udział w wielu wydarzeniach, wsparcie różnych przedsięwzięć szkolnych, wsparcie i życzliwość, a także gotowość do współpracy.
Wierzymy, że wkrótce wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne SP w Sycewicach

Beata Holewa
Przejdź do - Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020
22 czerwca 2020

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, 

W tym roku pożegnamy się przed wakacjami w nietypowy sposób. Nie będzie oficjalnej uroczystości, pożegnania Absolwentów, części artystycznej. Nie będzie całej tej pięknej oprawy zakończenia całorocznej pracy. Powodem są zalecenia GIS.

W związku z sytuacją utrzymującej się epidemii na terenie naszego kraju organizacja zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020 wygląda następująco:

 

Przejdź do - Zapoznaj się, ważne dla ósmoklasistów
9 czerwca 2020

Wytyczne dla uczniów i informacje dla rodziców dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Sycewicach w roku szkolnym 2019/2020

Wytyczne dla uczniów i informacje dla rodziców
dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Sycewicach
w roku szkolnym 2019/2020

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
  z wodą.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 10. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Po wejściu do szkoły pracownik szkoły pokieruje zdającego do właściwej sali egzaminacyjnej.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej uczeń może zdjąć maseczkę, ale ma obowiązek w trakcie egzaminu ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, aby sprawdzić poprawność kodowania arkusza, w celu odebrania od zdającego arkusza egzaminacyjnego, kiedy zdający wychodzi do toalety oraz kiedy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym
  i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Zdający jeżeli uznają to za właściwe –mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.
 14. Na drzwiach szkoły przy głównym wejściu zostały zamieszczone informacje:
  • dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
  • zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
  • zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
  • zawierające numery telefonów do służb medycznych
  • zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
 15. Po wejściu do szkoły zdający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. W sali egzaminacyjnej dostępny jest również płyn do dezynfekcji rąk.
 16. Zdający przychodzą do szkoły na egzamin o godz. 8.00. Zarówno przed szkołą, jak
  i na terenie szkoły zachowują między sobą dystans 1,5 metra.
 17. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają teren szkoły pojedynczo, unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły, a wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 18. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
 19. W przypadku ucznia Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbywał się będzie:

16.06.2020r. – język polski, godz. 9.00, czas trwania egzaminu 120 min.  (nie więcej niż 180 min. w przypadku dostosowania)

17.06.2020r. – matematyka, godz. 9.00, czas trwania egzaminu 100 min.  (nie więcej niż 150 min. w przypadku dostosowania)

18.06.2020r. – język obcy nowożytny, godz. 9.00, czas trwania egzaminu 90 min.  (nie więcej niż 135 min. w przypadku dostosowania)

Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z przyczyn losowych (potwierdzonych stosownym dokumentem) nie będą mogli przystąpić do egzaminu wyznaczony został na:

7.07.2020r. – język polski, g. 9.00

8.07.2020r. – matematyka, g. 9.00

09.07.2020r. – język obcy nowożytny, g. 9.00

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca 2020 roku i w tym dniu będą wydawane zaświadczenia.

Zasady pracy z arkuszem egzaminacyjnym

 1. Uczniowie samodzielnie kodują arkusz egzaminacyjny oraz naklejają naklejkę
  w wyznaczonych miejscach arkusza (nie dotyczy to uczniów z dostosowaniem)
 2. Uczniowie sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego. Ewentualne braki zgłaszają członkom zespołu nadzorującego.
 3. Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po zapisaniu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego godziny rozpoczęcia egzaminu.
 4. Uczniowie pracują samodzielnie z arkuszem egzaminacyjnym. Uczniowi, który niesamodzielnie pracuje z arkuszem lub przeszkadza innym uczniom egzamin może zostać przerwany i unieważniony.
 5. Uczniowie monitorują czas trwania egzaminu na zegarze umieszczonym w sali egzaminacyjnej, jak również czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem zapisany w widocznym miejscu przez członka zespołu nadzorującego.
 6. Uczniowie zgłaszają konieczność korzystania z toalety członkom zespołu nadzorującego.
 7. Uczniowie przestrzegają zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy.
 8. Zakończenie pracy z arkuszem przed upływem 15 minut do końca egzaminu sygnalizują przez podniesienie ręki do góry i czekają na podejście członka zespołu nadzorującego po odbiór arkusza, który pozwoli zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu pracy z arkuszem zostaną zdającym przekazane przed rozpoczęciem egzaminu danego dnia.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu i organizacji egzaminu można się zapoznać na stronie www.cke.gov.pl

Beata Holewa
Przejdź do - INFORMACJA  w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów wakacyjnych w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica, zasad organizacji tych dyżurów oraz wzoru wniosku.
4 czerwca 2020

INFORMACJA w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów wakacyjnych w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica, zasad organizacji tych dyżurów oraz wzoru wniosku.

  INFORMACJA  

w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów wakacyjnych w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica, zasad organizacji tych dyżurów oraz wzoru wniosku.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.      z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r.  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (tj. Dz. U  z 2019 r., poz. 502):                                                                                                                                                                                               

 1. Ustala się Plan dyżurów wakacyjnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Wprowadza się Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Kobylnica, które stanowią załącznik nr 2
 3. Ustala się wzór Wniosku zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego pełniącego dyżur wakacyjny, który stanowi załącznik nr 3.
 4. Ustala się Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w oddziałach przedszkolnych w 2020 roku

02 czerwca 2020r. 

                                Wójt Gminy Kobylnica

 Leszek Kuliński

załączniki dostępne są poniżej

Beata Holewa